Jordtilliggende

Ejendommen hedder Davrehøj, dels fordi den ligger på en høj, og dels fordi solen straks ses, når den glider op over horisonten. Dette giver altid smukke morgener.

Til ejendommen hører godt 13 ha plus 1 ha i forpagtning.

Vi dyrker korn og græs på markerne. Alle afgrøderne er foder til dyrene på ejendommen. Det er nemlig vigtigt, der er harmoni mellem det, der bliver dyrket og det, som kommer retur til marken i form af husdyrgødning.

Markerne bliver gødet mindre end loven tillader for økologer.

I stalden går får og lam i dybstrøelse, og 2 gange om året bliver stalden ryddet. Dybstrøelsen bliver pløjet ned og er gødning til afgrøderne.

Vi har ca. tilplantet 1 ha med skov, til gavn for fugle og dyr. I landbruget bliver der selvfølgelig udledt CO2. Der er jo både landbrugsdyr og en traktor til markarbejdet. Træer lever af CO2 og frigiver ilt. Så for mig er træplantning en gave til fremtiden og vore efterkommere.

Arealet, som vi har i forpagtning, ligger med vedvarende græs, og fungerer som naturbeskyttelse. Marken må ikke pløjes, og græsset må hverken lægges om eller modtage gødning, der kan være kilde til udledning af kvælstof til den nærliggende sø.

nyplantet skov

Da Landbrugsstyrelsen ser min hjemmeside som erhvervsmæssig, er vi forpligtede til at informere om, at vi modtager tilskud. Allerhelst så vi, at tilskuddet blev fjernet og priserne på landbrugsvarer afspejlede den reelle værdi.

Derfor kommer nu den lovpligtige tekst og logoer:

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«

”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”